Valg af “Kollaboration” betyder, at I har fokus på at planlægge læringsaktiviteter, der styrker samarbejdsevnen hos eleverne, så de bliver i stand til at lytte til andres idéer, forhandle, lave aftaler og skabe noget sammen med andre.

 

Kollaboration - Nøgle

I skal løbende reflektere over, i hvilken grad den planlagte læringsaktivitet giver eleverne mulighed for at samarbejde med andre, og hvordan kvaliteten af dette samarbejde er. Overvej, i hvilken grad læringsaktiviteten kræver, at eleverne har et fælles ansvar, træffer vigtige beslutninger sammen og er indbyrdes afhængige i deres arbejdsproces og i det, de skaber.

Oversigt

I vores tæt forbundne verden kræver det virkelige projektarbejde, at der samarbejdes på tværs af virksomheder (fx samarbejde mellem en lægemiddelvirksomhed og en kemivirksomhed til fremstilling af en ny vaccine) eller mellem personer fra forskellige dele af verden. Det kræver store samarbejdsevner at arbejde produktivt i et team og at integrere individuel ekspertviden og idéer i en sammenhængende løsning.

I Danmark har vi en tradition for, at skoleaktiviteter organiseres, så eleverne både arbejder alene og i grupper. Men sjældent er der tale om, at vi definerer og sætter krav til samarbejdet, ud over at vi beder eleverne om at arbejde sammen. På deres fremtidige arbejdspladser vil der sættes store krav til deres evne til at samarbejde, da de fleste opgaver vil være så komplekse, at en enkelt person ikke vil kunne klare opgaven på egen hånd. Derfor er det nødvendigt at arbejde målrettet med elevernes samarbejdskompetence.

På de højere niveauer i nøglen har eleverne fælles ansvar for deres arbejde, og aktiviteterne er designet på en måde, så eleverne er nødt til at træffe væsentlige beslutninger sammen. Dette hjælper eleverne med at udvikle vigtige kollaborationskompetencer som at forhandle, løse konflikter, aftale og fordele opgaver, lytte til andres idéer og indarbejde idéer til en sammenhængende helhed. De stærkeste aktiviteter er designet, så eleverne hver især arbejder selvstændigt, hvilket kræver, at alle elever kommer med bidrag, for at teamet kan fungere.

Arbejdet med kollaboration handler i høj grad om at definere et samarbejde. Hvilke forventninger har vi til eleverne, når vi sætter dem til at samarbejde, og hvordan kan vi og eleverne i de læringsaktiviteter, der vælges, se, om samarbejdet sker? Ligesom med alle andre læringsaktiviteter er det vigtigt at planlægge disse, så der er et reelt behov for at nå målet, i dette tilfælde et samarbejde mellem eleverne. Hvis opgaverne kan løses på egen hånd uden hinanden, fordi opgaven er formuleret på denne måde, er der for eleverne måske ingen grund til at samarbejde, og så bliver opgaven ikke meningsfuld. En måde at få eleverne til at forstå, at samarbejde er vigtigt, er altså ved at få dem til at opleve, at de reelt får en viden ud af det, som de ikke være kommet frem til alene.

Hvordan bruges nøglen?

I den nedenstående tekst er dimensionen “Kollaboration” inddelt i 5 niveauer og omsat til en nøgle. Denne nøgle kan bruges som et refleksionsværktøj, når man som lærer enten skal planlægge ny undervisning, hvor “Kollaboration” skal sættes i spil, eller skal undersøge, på hvilket niveau et eksisterende undervisningsforløb er.

Hvis man skal planlægger ny undervisning, tages der udgangspunkt i spørgsmålene i venstre side af nøglen, og hvis man skal undersøge eksisterende undervisningsforløb, tages udgangspunkt i niveauerne i højre side.

Uddybning af de forskellige niveauer

Er det kollaboration?

Der er tale om kollaboration, når aktiviteten kræver, at eleverne arbejder i par eller grupper for at drøfte et emne, løse et problem eller skabe et produkt.

Elever, der arbejder i par eller grupper, kan også inddrage personer uden for klassen, fx elever fra andre klasser eller skoler, borgere i lokalsamfundet eller eksperter. Eleverne kan arbejde sammen analogt eller vha. teknologi, hvor de kan dele idéer eller ressourcer.

Har eleverne fælles ansvar?

Eleverne har fælles ansvar, hvis de arbejder parvis eller i grupper, når de skal udarbejde et fælles produkt, design eller svar. Fælles ansvar er mere end blot at hjælpe hinanden; eleverne ejer opgaven sammen og har fælles ansvar for resultatet af den.

Hvis gruppearbejdet involverer elever eller voksne uden for klassen, kvalificerer dette kun til fælles ansvar, hvis eleverne og deltagerne udefra har gensidigt ansvar for resultatet af deres opgave.

Tager eleverne væsentlige beslutninger sammen?

Eleverne træffer væsentlige beslutninger sammen, når de skal løse vigtige problemer, som fører dem videre i deres fælles arbejde. Vigtige beslutninger er beslutninger, der former elevernes arbejde med indhold, proces eller produkt:

Indhold: Eleverne skal bruge deres viden om et område, før de kan træffe en beslutning, der påvirker det akademiske indhold af deres fælles opgave. De skal fx tage stilling til et emne, de vil skrive om, eller beslutte den hypotese, de vil afprøve.

Proces: Eleverne skal planlægge, hvad de vil gøre, hvornår de vil gøre det, hvilke værktøjer de vil bruge, eller hvilke roller og hvilken ansvarsfordeling der er mellem gruppens medlemmer.

Produkt: Eleverne skal træffe grundlæggende beslutninger om design, der påvirker beskaffenheden og brugbarheden af deres produkt.

Er elevernes arbejde indbyrdes afhængigt?

Elevernes arbejde er indbyrdes afhængigt, når alle eleverne skal deltage, for at gruppearbejdet skal lykkes. Alt for ofte har en gruppe elever fælles ansvar for et resultat, men i praksis er arbejdet ikke altid retfærdigt fordelt. En eller to blandt eleverne laver alt arbejdet for gruppen. De stærkeste læringsaktiviteter i denne kategori er struktureret, så de kræver deltagelse af alle elever.

For at opfylde dette krav kræves det, at eleverne udarbejder et indbyrdes afhængigt produkt (fx en præsentation, som hver enkelt skal udarbejde og præsentere) eller et andet indbyrdes afhængigt resultat (fx en beslutning, der kræver oplysninger, som er delt blandt eleverne).

Indbyrdes afhængigt arbejde involverer normalt to niveauer af ansvarlighed:

Individuel ansvarlighed: Hver elev i teamet har ansvar for en opgave, som han/hun skal udføre, for at gruppen kan lave sit arbejde. Hver enkelt elevs rolle i gruppen er afgørende.

Fælles ansvarlighed: Eleverne skal arbejde sammen om at udarbejde det endelige produkt eller resultat. Eleverne skal forhandle og blive enige om proces, design og konklusioner for deres opgave. Det er vigtigt, at arbejdet er struktureret på en måde, der kræver, at eleverne sammen planlægger og inddrager alle gruppemedlemmer, så deres produkt eller resultat er fuldstændigt og sammenhængende. Hvis fx hver enkelt elev har ansvar for en side i en præsentation, og alle siderne i præsentationen samles til sidst, så betragtes dette ikke som indbyrdes afhængigt. Den endelige præsentation betragtes som indbyrdes afhængig, hvis elevernes bidrag skal hænge sammen for at fortælle en historie eller formidle en overordnet idé; i dette tilfælde skal elevernes individuelle sider være designet som dele af et samlet hele.